Archive for november, 2011

Rechtbank Roermond – Voorbeeld inzet “klemcriterium” en “loyaliteitsconflict” om kinderen tegen hun wil bij zorgvader weg te halen en bij moeder te plaatsen

Hieronder een voorbeeld van hoe in een recente familierechtuitspraak van de Rechtbank Roermond (enkelvoudige kamer) het zgn. klemcriterium (BW1, Artikel 1:251:lid 1a: Kinderen raken klem en verloren tussen de beide ouders) door kinderbescherming en kinderrechter wordt toegepast om de kinderen tegen hun eigen wil bij een (overigens aan beperkte omgang van de kinderen met moeder meewerkende) zorgvader weg te halen en bij moeder te plaatsen. De beide kinderen willen dat zelf nadrukkelijk niet, maar daar wordt overheen gegaan “in het belang van het kind”. Vader wordt daarbij vervolgens verder buitenspel gezet naar de kinderen middels begeleide omgang.

Als grondmotief voor deze zwaarwegende beslissing wordt door de rechter gesteld: “De kinderrechter overweegt met de raad voor de kinderbescherming dat de kinderen onvoldoende ruimte krijgen om zich bij beide ouders op hun gemak te voelen en dat ze vanuit deze positie kennelijk voor de vader hebben gekozen. Dit is zeer zorgelijk te noemen, nu de kinderen recht hebben op een goed contact met beide ouders. Een dergelijk contact met beide ouders is ook noodzakelijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de kinderen.” Dit hoofdargument (b)lijkt in de praktijk van deze uitspraak echter bij nader inzien toch eigenlijk vooral een gelegenheidsargument, waar vader vervolgens middels een zgn. begeleide omgangsregeling door rechter en kinderbescherming in zijn contact met de kinderen vrijwel onmiddelijk verder buitenspel wordt gezet. Kennelijk telt het goede contact van de kinderen met hun vader voor deze rechter en de kinderbescherming dan toch minder mee dan het contact met hun moeder. (Wel zou je hierbij kunnen opmerken dat het gebruikte gelegenheidsargument mogelijk reden is geweest dat vader nog enige begeleide omgang heeft gekregen, anders was zijn betrokkenheid bij de kinderen mogelijk van de ene dag op de andere zelfs geheel door rechter en kinderbescherming stopgezet.)

Interessant hierbij is verder dat het in de hoofdargumentatie gebruikte “klemcriterium” (BW1, Artikel 1:251:lid 1a) hier oneigenlijk gebruikt wordt door de kinderrechter. De kinderrechter gebruikt het klemcriterium hier namelijk om de hoofdverblijfplaats van de kinderen te wijzigen, terwijl de wet het gebruik van het klemcriterium door de rechter bepaalt of beperkt tot gezagsbeslissingen of – wijzigingen tot eenoudergezag en aan dit (gezamenlijk) gezag verandert de rechter in deze uitspraak niets:

Artikel 1:251a:Lid 1a: Het klemcriterium
1.De rechter kan na ontbinding van het huwelijk anders dan door de dood of na scheiding van tafel en bed op verzoek van de ouders of van één van hen bepalen dat het gezag over een kind aan één ouder toekomt indien:
a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of
b. (……….)

Dit onjuiste gebruik van het klemcriterium door Nederlandse rechters, dat door de wetgever bij de invoering van de wet in 2009 juist bedoeld was alleen te worden toegepast bij hoge uitzondering, krijgt hiermee een steeds breder, steeds willekeuriger en zelfs buitenwettig karakter. Het gebruik van het klemcriterium dreigt daarmee – net als het willekeurige en ongedefinieerde gebruik van ‘het belang van het kind’ – in de huidige rechtspraktijk te verworden tot rechterlijke willekeur en panacee.

Interessant is tot slot dat het in deze uitspraak eigenlijk vooral ook lijkt te gaan om een verkapte inzet door kinderbescherming en kinderrechter van het door psychiater Richard Gardner goed omschreven en gedefinieerde “ouderverstotingssyndroom” (PAS), zonder dat deze terminologie in deze uitspraak overigens gebruikt wordt. In plaats daarvan glippen kinderbescherming en kinderrechter hier weg met het gebruik van oncontroleerbare en onnavolgbare (want nergens goed gedefinieerde of omschreven) terminologie zoals “loyaliteitsconflict” en/of “in de knel of klem raken tussen de ouders”  en wordt hier gesproken over een “ernstig loyaliteitsconflict van de kinderen t.o.v. hun ouders” etc. (‘Whatever that may be?’).

Het kan goed zijn dat deze vader mogelijk de beide kinderen zodanig ernstig heeft vervreemd van moeder, dat een dergelijke zwaarwegende beschikking als gegeven in deze uitspraak te rechtvaardigen valt, maar stel deze hier veronderstelde negatieve invloed van vader op de kinderen dan wel eerst ook deugdelijk vast met helder omschreven, goed gedefinieerde, gevalideerde en objectiveerbare termen, criteria en terminologie die ook in de wet zijn vast gelegd, in plaats van het huidige gerommel met ongedefinieerde, willekeurige en onnavolgbare termen zoals we hier in de Nederlandse familierechtspraak en kinderbescherming steeds weer opnieuw zien.

In deze uitspraak is die rechtvaardiging echter geenszins gegeven en draagt de familierechtuitspraak verder bij aan het verlies van vertrouwen van Nederlandse burgers in de Nederlandse rechtspraak op het voor burgers meest essentiële punt, dat van de liefde en zorg als ouder voor de eigen kinderen en het contact met de eigen kinderen.

Maar graag jullie reactie en mening.

Groet,
Peter Tromp
Vader Kennis Centrum

———————————————

ECLI:NL:RBROE:2011:BU4821, Rechtbank Roermond, 109342 / FA RK 11-889

Datum uitspraak:16-11-2011
Datum publicatie:17-11-2011
Rechtsgebied:Personen-en familierecht
Soort procedure:Eerste aanleg – enkelvoudig
Vindplaats: Rechtspraak.nl

Inhoudsindicatie:
Ernstig loyaliteitsconflict kinderen (van 11 en 8 jaar oud) ten aanzien van ouders. Kinderen wonen bij vader. Door zijn houding belemmert vader contact tussen de kinderen en de moeder. Hoewel kinderen zelf aangeven bij vader en niet bij de moeder te willen wonen wordt de hoofdverblijfplaats bij moeder bepaald en voorlopig een regeling vastgesteld waarbij omgang tussen vader en de kinderen onder begeleiding plaats zal vinden. Kinderrechter ziet deze voor de kinderen zeer ingrijpende stap als enige mogelijkheid om impasse te doorbreken.

Uitspraak
RECHTBANK ROERMOND
Sector civielrecht

Zaaknummer: 109342 / FA RK 11-889

Beschikking van 16 november 2011 betreffende ouderlijke verantwoordelijkheden

in de zaak van:

[de moeder],
wonende te [woonplaats], [adres],
hierna te noemen de moeder,
advocaat: mr.drs. I. Ligtelijn- Huisman;

tegen:

[de vader],
wonende te [woonplaats], [adres],
hierna te noemen de vader,
advocaat mr. J.J. Geuze.

Als belanghebbende merkt de rechtbank tevens aan de minderjarigen:
[minderjarige dochter], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,
[minderjarige zoon], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2003.

1. Het verdere verloop van de procedure

1.1. Dit blijkt uit het volgende:
– de tussen partijen gegeven beschikking d.d. 27 juli 2011 de beslissing over de verzoeken is aangehouden en de raad voor de kinderbescherming is verzocht rapport en advies uit te brengen;
– het op 14 oktober 2011 ingekomen rapport en advies van de raad voor de kinderbescherming te Roermond;
– de brief, met bijlage, van 18 oktober 2011 van de raad voor de kinderbescherming;
– de brieven, met bijlagen, van 19 oktober 2011 en 4 november 2011 van de advocaat van
de vader;
– de nadere mondelinge behandeling, welke heeft plaatsgevonden op 7 november 2011 en waarbij zijn verschenen:
– de ouders, bijgestaan door hun advocaten;
– [gezinsvoogdes], gezinsvoogdes van de Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg,
– [vertegenwoordiger van de Raad], vertegenwoordiger van de raad voor de kinderbescherming.

2. Het oordeel van de rechtbank

2.1. De raad voor de kinderbescherming adviseert de hoofdverblijfplaats van de kinderen te bepalen bij de moeder en een reguliere omgangsregeling tussen de kinderen en de vader te bepalen, waar naartoe wordt gewerkt via een begeleide omgangsregeling bij de Mutsaersstichting.
De raad stelt zich daarbij op het standpunt dat de kinderen ernstig knel zitten in de strijd tussen hun ouders. De zorgen over de kinderen zijn – ondanks hulpverlening vanuit een ondertoezichtstelling – nog onverminderd groot.
De zorgen die door de vader geuit worden over de mishandeling van de kinderen door de moeder en haar partner lijken gebaseerd te zijn op incidenten. De raad voor de kinderbescherming heeft sterke aanwijzingen dat de kinderen in een positie zijn geraakt, waarin twee incidenten sterk benadrukt worden. De kinderen komen hierdoor steeds verder af te staan van de werkelijkheid. De kinderen moeten serieus genomen worden in hun beleving, maar het is ook noodzakelijk dat de kinderen een reëel beeld krijgen van de gebeurtenissen. Dat de kinderen zich niet veilig voelen bij de moeder en haar partner, ziet de raad als een reactie op het loyaliteitsconflict, waarin de kinderen zitten. Vanuit de praktijk komen geen signalen naar voren waaruit blijkt dat de kinderen daadwerkelijk angstig zijn. De kinderen ogen ontspannen in het bijzijn van de moeder en haar partner en het is zorgelijk te noemen dat de kinderen terug in hun schulp lijken te kruipen als de moeder ter sprake komt in het bijzijn van de vader. De kinderen krijgen van de vader onvoldoende ruimte om op een positieve wijze contact te hebben met de moeder. Hoewel de vader zegt het belang van de kinderen in het oog te houden en moeite te zullen doen de omgang tussen de moeder en de kinderen mogelijk te maken, blijkt dit niet uit zijn handelen.
De moeder legt geen druk op de kinderen en probeert vanuit haar positie de contacten zo positief mogelijk in te vullen, waardoor deze contacten ook positief verlopen.
Rust en continuïteit voor de kinderen kunnen alleen gecreëerd worden vanuit de thuissituatie van de moeder. De raad verwacht dat de moeder de kinderen de ruimte en vrijheid zal bieden om de vader een rol in hun leven te laten hebben.
De raad vindt een begeleide omgangsregeling met de vader noodzakelijk om voor de kinderen veiligheid en vertrouwen te creëren en te wennen aan de nieuwe situatie. Daarnaast zijn er vermoedens van negatieve beïnvloeding van de kinderen door de vader en wil de raad voorkomen dat de kinderen verder in een loyaliteitsconflict gebracht worden.

2.2. De moeder is het eens met het advies van de raad voor de kinderbescherming.

2.3. De vader is het niet eens met het advies van de raad voor de kinderbescherming.
Het advies is gebaseerd op de interpretatie van containerbegrippen door de raad. De raad gaat voorbij aan het punt dat gebleken is dat de kinderen zich veilig voelen bij de vader en niet bij de moeder.
Volgens de vader werkt hij wel mee aan herstelcontacten met de moeder, hetgeen ook blijkt uit de vele contacten tussen de moeder en de kinderen in de afgelopen maanden. De vader vindt het tempo hiervan te hoog voor de kinderen. Dat is wat hij heeft aangegeven.
Vanaf half september gaat het niet goed met de kinderen, hetgeen de vader wijt aan het advies van de raad voor de kinderbescherming en de onrust die daardoor is ontstaan.
De teamleider van de school heeft recent geconcludeerd dat [minderjarige zoon] verdriet heeft, omdat hij zich zorgen maakt dat hij bij de moeder moet gaan wonen en dat hij naar een andere school moet. [minderjarige dochter] wil graag leuk gevonden worden en doet daarvoor erg haar best, maar gedraagt zich heel vrij om zichzelf te zijn bij de vader thuis. [minderjarige dochter] kruipt niet in haar schulp in aanwezigheid van de vader. [minderjarige dochter] heeft moeder verteld dat ze niet bij haar wil wonen.
De situatie voor de kinderen is al langere tijd onveilig. Een echtscheiding is voor kinderen een onveilige situatie en het grensoverschrijdende opvoedgedrag van de moeder maakt de situatie extra onveilig. In de rapportage spreekt de moeder enkel negatief over de vader, maar de vader niet over de moeder.

2.4. De gezinsvoogd heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat er weliswaar een verandering in de houding van de vader heeft plaatsgevonden, maar dat is onvoldoende.
De school spreekt van een schrijnende situatie. De kinderen kunnen zich niet meer concentreren. Dat het nu niet goed gaat op school, komt door het loyaliteitsconflict waarin de kinderen zitten.
De vader werkt niet van harte mee aan de herstelcontacten tussen de moeder en de kinderen. De vader heeft zelfs tegen een medewerker van de stichting gezegd dat kinderen het contact met de moeder niet nodig hebben, nu kinderen van wie de moeder is overleden ook geen contact hebben met hun moeder.
Tussen de moeder en de kinderen zijn afgelopen zomer drie begeleide omgangsmomenten geweest en dat ging goed. Daarom vond de stichting dat de omgang kon worden uitgebreid tot zes uur en niet meer onder begeleiding hoefde plaats te vinden. Met moeite heeft de vader kunnen instemmen met twee uur onbegeleide omgang per 14 dagen.
De gezinsvoogd heeft recent met de kinderen, de moeder en haar partner gesproken over wat de kinderen nodig hebben van de moeder. Dit is een goed gesprek geweest en de afspraak is daarbij gemaakt om een nacht te logeren. Dit heeft de gezinsvoogd samen met [minderjarige dochter] aan de vader verteld, maar de reactie van de vader maakte dat [minderjarige dochter] terug in haar schulp kroop. Ook non-verbaal zet de vader de kinderen onder druk. De kinderen voelen daarom niet de toestemming van de vader om een positief contact te hebben met de moeder. De gezinsvoogd heeft hierover een emotioneel gesprek gehad met [minderjarige dochter]. De kinderen voelen zich genoodzaakt om te kiezen.

2.5. Ingevolge artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag aan de rechtbank worden voorgelegd. De rechtbank neemt een zodanige beslissing als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt.
De rechter kan op verzoek van de ouders of een van hen een regeling vaststellen inzake de uitoefening van het ouderlijk gezag. Deze regeling kan, voor zover hier van belang, omvatten:
a. een toedeling aan ieder der ouders van de zorg en opvoedingstaken, alsmede en uitsluitend indien het belang van het kind dit vereist, een tijdelijk verbod aan een ouder om met het kind contact te hebben;
b. de beslissing bij welke ouder het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft;
(…)
De rechter beproeft alvorens te beslissen op voormeld verzoek een vergelijk tussen de ouders.

2.6. Uit de processtukken blijkt dat er is geïnvesteerd in de onderlinge communicatie tussen de ouders. Dit heeft tot op heden niet tot een constructieve manier van communiceren geleid.
De kinderrechter overweegt met de raad voor de kinderbescherming dat de kinderen onvoldoende ruimte krijgen om zich bij beide ouders op hun gemak te voelen en dat ze vanuit deze positie kennelijk voor de vader hebben gekozen. Dit is zeer zorgelijk te noemen, nu de kinderen recht hebben op een goed contact met beide ouders. Een dergelijk contact met beide ouders is ook noodzakelijk voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de kinderen.
Blijkens het rapport van de raad, alsmede de stelling van de gezinsvoogd ter zitting zijn pogingen om deze situatie te veranderen mislukt, waarbij voorts is gebleken dat de vader de omgang tussen de moeder en de kinderen belemmert. Er is weliswaar onder druk van de gezinsvoogd omgang tussen de moeder en de kinderen tot stand gekomen, echter door de opstelling van de vader krijgen de kinderen onvoldoende ruimte en goedkeuring van hem om het contact met de moeder op een positieve manier te laten plaatsvinden.
Met de raad voor de kinderbescherming is de kinderrechter derhalve van oordeel dat de overtuiging van de vader over wat goed is voor de kinderen, hierdoor niet langer overeen komt met wat de kinderen werkelijk nodig hebben. Vader toont zich in zijn overtuiging onverzettelijk.
Dat de kinderen zich op dit moment veilig voelen bij de vader en niet bij de moeder, is naar het oordeel van de rechtbank het gevolg van voormelde houding en overtuiging van de vader.
Dat er zich incidenten bij de moeder hebben voorgedaan neemt de kinderrechter aan. Naar het oordeel van de kinderrechter is echter niet gebleken dat er in de opvoedingssituatie bij de moeder sprake is van structurele lichamelijke of psychische mishandeling van de kinderen. Zowel de vader als de kinderen zelf benoemen twee gedateerde voorbeelden.
Gebleken is voorts dat de moeder thans geen druk legt op de kinderen, zodat er naar het oordeel van de kinderrechter bij haar meer kansen liggen voor de kinderen om uit het loyaliteitsconflict te geraken. De kinderrechter laat in zijn oordeel meewegen de begeleiding die de gezinsvoogd geeft en het constructieve gesprek dat zij met de moeder, haar partner en de kinderen heeft gehad omtrent de vraag wat de kinderen van de moeder op dit moment kunnen verwachten. De kinderrechter realiseert zich dat de verhuizing naar de moeder een ingrijpende stap is voor de kinderen, maar ziet geen andere weg om de ontstane impasse te doorbreken.

2.7. Gelet op het vorenstaande oordeelt de kinderrechter dat de in het ouderschapsplan d.d. 6 april 2010 opgenomen regelingen dienen te worden gewijzigd, in die zin dat de belangen van de kinderen vereisen dat de hoofdverblijfplaats voortaan bij de moeder zal zijn en dat het contact tussen de vader en de kinderen voorlopig via de begeleide omgangsregeling (BOR) van de Mutsaersstichting zal plaatsvinden.

3. De beslissing

De rechtbank:

3.1. wijzigt de uitspraak van deze rechtbank van 9 juni 2010 en de daarin opgenomen onderlinge regelingen, zoals opgenomen in het ouderschapsplan d.d. 6 april 2010, in de zin als hierna vermeld;

3.2. bepaalt dat de hoofdverblijfplaats van de minderjarigen:
1. [minderjarige dochter], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2000,
2. [minderjarige zoon], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 2003,
voortaan bij de vrouw zal zijn;

3.3. bepaalt dat het contact tussen de vader en de kinderen voorlopig, totdat daarover nader wordt beslist, onder begeleiding van de Mutsaersstichting (BOR) zal plaatsvinden;

3.4. verzoekt de raad voor de kinderbescherming te Roermond uiterlijk op 16 mei 2012 (pro forma) de rapportage van de Mutsaersstichting bij de rechtbank in te dienen, waarna de rechtbank partijen zal informeren over de verdere voortgang van de procedure;

3.5. houdt iedere verdere beslissing aan;

3.6. verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

Deze beschikking is gegeven door mr. J.J.M. Wassenberg, kinderrechter en ter openbare terechtzitting van 16 november 2011 uitgesproken, in tegenwoordigheid van de griffier.

DT

Tegen deze uitspraak kan beroep worden ingesteld door indiening van een beroepschrift bij het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch door verzoeker en degenen aan wie een afschrift van deze uitspraak is verstrekt of verzonden, binnen drie maanden na de dag van deze uitspraak; door andere belanghebbenden binnen drie maanden na de betekening van de uitspraak of nadat de uitspraak hun op andere wijze bekend is geworden.

Referentie:
ECLI:NL:RBROE:2011:BU4821, Rechtbank Roermond, 109342 / FA RK 11-889

november 17, 2011 at 7:07 am 7 reacties

Parent-Child-Alienation and the Parental Alienation Syndrome (PAS) – Update by Von Boch-Galhau, Kodjoe, Andritzky and Koeppel

Letter to fellow professionals in the divorce related disciplines
http://www.drvboch.de/doc/Kombi-Brief_englisch.doc

From PAS-Arbeitsgemeinschaft

c/o Dr. med. Wilfrid v. Boch-Galhau
Facharzt für psychotherapeutische Medizin
Nervenarzt – Psychotherapie
PAS-Arbeitsgemeinschaft
Oberer Dallenbergweg 15
D-97082 Würzburg
Telefon +49 931 3592133 (AB)
Fax +49 931 3592249
E-Mail: praxis@drvboch.de
www.drvboch.de
www.pas-konferenz.de

November 2011

Subject: Update on Parent-Child-Alienation and the Parental Alienation Syndrome (PAS)

 

Dear colleagues,

As organizers of the International Conference on the Parental Alienation Syndrome (PAS), Frankfurt/Main October 2002 (see http://www.pas-konferenz.de, especially conference proceedings, Verlag Wissenschaft und Bildung, Berlin, 2003) we would like to pass on to you, in connection with the topics of parent-child-alienation and Parental Alienation Syndrome, the following information, which might be of some interest for your work:

Introductive Remarks to PAS

In recent years psychiatrists and psychotherapists are confronted in their clinical work more and more often with severe psychiatric and psychosomatic consequences of the Parental Alienation Syndrome (PAS) in now adult “children of divorce” as well as in parents, who have been traumatized by alienation and rupture of contact with their children.

In PAS we deal with a special subcategory of parent-child alienation mainly in separation/divorce conflicts in the sense of an induced disorder in the child, as a result of severe manipulative and aberrant parental behavior in which the child irrationally and without true reason radically refuses contact with a once loved, caring parent.

Research in recent times refers to the condition resulting from induced alienation between parent and child as “pathological alienation” [1], “parental alienation”[2],[3], “parental alienation disorder” [4], “alienated child” [5] or “parental alienation syndrome”. The term “parental alienation syndrome” was introduced in 1985 [6] by the american child psychiatrist Richard A. Gardner, who died in 2003. Standard works on PAS include his book “The Parental Alienation Syndrome – a guide for mental health and legal professionals”, first edition published in 1992 [7], second edition 1998 [8], and Gardner/Sauber/Lorandos (eds., 2006) “The International Handbook of Parental Alienation Syndrome” [9].

Dr. Gardner, M. D. defined PAS as follows:
“The Parental Alienation Syndrome (PAS) is a disorder that arises primarily in the context of child-custody disputes. Its primary manifestation is the child’s campaign of denigration against a parent, a campaign that has no justification. It results from the combination of a programming (brainwashing) parent’s indoctrina¬tions and the child’s own contributions to the vilification of the target parent. When true parental abuse and/or neglect is present the child’s animosity may be justified, and so the parental alienation syndrome explanation for the child’s hostility is not applicable.” [10]:

The concept “Parental Alienation Syndrome” thus is characterized by three elements [11]:

a) Rejection or denigration of a parent that reaches the level of a campaign, i.e., it is persistent and not merely an occasional episode;
b) the rejection is irrational, i.e. the alienation is not a reasonable response to the alienated parent’s behavior; and
c) it is a partial result of the non-alienated parent’s influence.

If any of these three elements is absent, the term PAS is not applicable.

In PAS – especially in its moderate and severe manifestation – one can identify a complex of eight chief symptoms in the behavior of the child (in a mild case of PAS not all of them may show up). These symptoms can vary in markedness and strength, which is significant for the decision on the kind of required legal and psychological intervention:

1. A campaign of denigration
2. Weak, absurd, or frivolous rationalizations for the deprecation
3. Lack of ambivalence
4. The “independent-thinker” phenomenon
5. Reflexive support of the alienating parent in the parental conflict
6. Absence of guilt over cruelty to and/or exploitation of the alienated parent
7. The presence of borrowed scenarios
8. Spread of the animosity to the friends and/or extended family of the alienated parent.

The diagnosis and the degree of PAS are established on the basis of the observed behavior of the child, not on the basis of the degree of manipulation to which the child is exposed. A careful evaluation of the entire family system and identification of the manipulating person(s) is indispensable. Also, the role of the so called alienated parent and his/her possible contribution to the process of alienation need to be evaluated, in order to avoid a misdiagnosis.

PAS is not the same as hindrance of visitation, or any kind of refusal of contact and alienation with respect to the non-residential parent — as many believe –, but a psychiatrically relevant disorder in the child, as a result of traumatization. In contrast to other, e.g. psycho-dynamic interpretations of contact refusal by children, one has in PAS always a massive hindrance of contacts and/or manipulation and indoctrination of the child by others. Active manipulation is carried out — consciously or not – by the chiefly caretaking parent and/or other important persons to whom the child relates or is dependent upon. In these manipulative persons one can usually identify specific psychological problems, e.g. severe narcissistic and /or borderline personality disorder, traumatic childhood experiences, paranoid coping with the divorce conflict, or psychosis. Also, attitude and behavior of professionals accompanying the divorce process play an important role in the course of the alienation process.

Significant alienation techniques in the induction of PAS are, among others, denigration, reality distorting negative presentation of the other parent, boycott of visitation, rupture of contacts, planned misinformation, suggestive influence, and confusing double-bind messages. Sometimes direct psychological (e.g. threats of withdrawal of love, suicide threats) or physical threats ( hitting, locking in) are used against the children. The loyalty conflict in the child, which exists anyway in a divorce situation, is enhanced. Fear, dependence on and identification with the alienator play an important role. A related psychodynamics is found in the Stockholm Syndrome, in cases of hostage taking, or also within sect systems. Some cases of PAS of the severe degree show similarities in their dynamics with the Munchausen-by-Proxy-Syndrome. The affected children depend upon outside help.

In order to be able to better support children of divorce, affected by PAS, by appropriate prevention and intervention measures numerous international experts recommend that the diagnosis “Parental Alienation Syndrome” (or “Parental Alienation Disorder”) in the sense of an induced child disorder be included in the forthcoming DSM-5 of the American Psychiatric Association [12], [13], [14]. Appropriate intervention in the case of PAS by divorce accompanying professionals – especially in the context of the family court system — often is precluded by the fact that PAS is not diagnosed, its psychotraumatic importance or its existence even denied, with reference to the fact that the disorder is not included in DSM (-IV). The alienated children often are left for years in a pathological environment, with corresponding risks for their psychological development and mental health. [15], [16], [17], [18]

It remains to be seen whether sufficient clinical research results will exist at the time of the concluding preparation phase for DSM-5, in order to further clarify open questions on the validity and reliability of the PAS diagnosis, on long-term effects of PAS-induction on the child of divorce, and on the effectiveness of intervention for the various degrees of this particular child disorder. Various studies so far indicate that moderate to severe alienation scenarios require, besides guiding psychotherapeutic treatment, first of all structural intervention in the form of court directed custody-, visitation-, and residence orders, in order to protect the contact of the child with both parents (cf.. Lampel, 1986 [19]; Clawar & Rivlin, 1991 [20]; Dunne & Hedrick, 1994 [21]; Gardner, 2001 [22]; Kopetski, Rand & Rand, 2005 [23]).

An important clinical research topic appears to be a clarification in as far there are connections between induction of PAS in the child of divorce and later Borderline-, personality-, or other trauma- related disorders in the adult, as well as a trans-generational passing on of corresponding pathological behavioral patterns. Furthermore: whether and what kind of psycho-pathology can be found in severely alienating parents, what role the alienated parent and perhaps also the participating professionals possibly play in the process of alienation.

It remains to hope that the considerable confusion on the concept of Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome can soon be ended, in order to better, as up to now, help pathologically alienated children of divorce and their families.

Further information about Parent-Child-Alienation and Parental Alienation Syndrome (PAS)

1. A survey of the current international scientific literature on parent-child-alienation and PAS can be found at: http://home.att.net/~rawars/pasarticles.html and www.beideeltern.de/paslit.php

There now exists an international body of specialist literature with in excess of 600 scientifically relevant publications from more than 30 countries and 6 continents on the subject of Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome (see Bernet, W. et al.: “Parental Alienation, DSM-5 and ICD 11” in American Journal of Family Therapy, 38 (2): 76 – 187, 2010. See here in particular “References”, pp. 143 – 182. http://dx.doi.org/10.1080/01926180903586583).

2. In July 2006 publication of: Gardner/Sauber/Lorandos, “International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations”, Charles C. Thomas Publisher Ltd., Springfield, Illinois. This is a comprehensive textbook of remarkable quality for interested professionals of the various divorce related disciplines. In this handbook 32 experts from 8 countries present the current scientific knowledge about the Parental Alienation Syndrome, as well as on the theoretical and practical questions connected with it.

Contents and details about the handbook can be found at http://www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN13=9780398076474 (book orders directly from the publisher, Amazon.com (USA), or other book sellers).

The professional database of the American Psychological Association (APA) cites two reviews of the “International Handbook of Parental Alienation Syndrome”:

” The International Handbook of Parental Alienation Syndrome (IHPAS) is a powerful volume that provides therapists and justices a wealth of knowledge and wisdom that may positively impact the lives of children who have become fodder in marital and custodial conflicts. The International Handbook of Parental Aliena¬tion Syndrome delivers on several fronts. Structurally, it is comprehensive, well organized and easy to navigate. It provides both an historic and cross-cultural perspective. It reads well, with many brief case pres¬entations as illustrations. In addition, it provides solid diagnostic and treatment guidance.” (APA PsycINFO Database Record 2007).
Robert M. Pressmann, American Journal of Family Therapy. Vol. 35 (3) May-Jun 2007, 284 – 285.

“The strengths of this volume are its comprehensiveness and its clinical components. There is much to learn from the contributions about how children are manipulated in the aftermath of separation, and how to pre¬vent and repair the damage. I would recommend it to any child welfare professional, particularly those in¬volved in residency and contact disputes.” (APA PsycINFO Database, 2007)
Christine Dunkley, British Journal of Guidance & Counseling. Vol 25 (3) Aug 2007, 357 – 358.

3. A very informative, new book on the Parental Alienation Syndrome by the British clinical and forensic psychologist L. F. Lowenstein was published in 2007: „How to Understand and Address Parental Alienation Resulting from Acrimonious Divorce or Separation“, Russell House Publishing, Lyme Regis Dorset, www.russellhouse.co.uk. Based upon the international research results on this topic, this book deals with the problems and the effects on children affected by PAS and on parents affected by alienation and rupture of contacts. The role of legal professionals is considered in full and therapeutic intervention in PAS cases is treated in detail. In a separate chapter, Lowenstein illuminates the Stockholm-Syndrome in connection with the well known Austrian abduction case Natascha Kampusch and shows the relation to the Parental Alienation Syndrome (PAS).

4. A scientifically excellent review of the concepts and the controversies relating to PAS can be found in Warshak, R. A., (2006), Social science and parental alienation: Examining the disputes and the evidence; in: Gardner, R. A., Sauber, S. R. & . Lorandos, D. (eds.), International Handbook of Parental Alienation Syndrome. C.C. Thomas Publisher, Springfield, IL., p. 352 – 371(German translation in Warshak, R. A. (2005), Eltern-Kind-Entfremdung und Sozialwissenschaften – Sachlichkeit statt Polemik, Zentralblatt für Jugendrecht (ZfJ) 92 (5), S. 186 – 200.)

This publication is an update of his article: “Bringing Sense to Parental Alienation: A Look at the Disputes and the Evidence” in Family Law Quarterly 2003, 37 (2): 273-301. In this article professor Warshak presents the current status of research on PAS. He discusses in detail the familiar points of criticism and also in his presentation of the PAS concept makes numerous suggestions for further scientific research. In addition to the formulation “Parental Alienation Syndrome” (R. A. Gardner), he also deals with the alternative formulation developed by Kelly and Johnston (2001), “The Alienated Child”. Among the controversies surrounding PAS he states in particular his position regarding the very questionable article by C. S. Bruch, “Parental Alienation Syndrome: Getting it Wrong in Child Custody Cases, Family Law Quarterly 2001, 35 (3): 527 – 552. This article, in the German translation ,,Parental Alienation Syndrome und Parental Alienation: Wie man sich in Sorgerechtsfällen irren kann“ (FamRZ 2002, 49 (19): 304 – 315) is despite the devastating criticism, also by other internationally recognized experts, still used in Germany to down play the problem of induced parent-child alienation.

5. In connection with the Parental Alienation Syndrome the standard commentary to the German civil code (Bürgerliches Gesetzbuch –BGB), Palandt, C. H. Beck-Verlag, München 2006, 65th edition, Vol. 7, § 1684, Rd-Nr. 7, p. 1970 and 2007, 66th edition, Vol. 7, § 1684, Rd.-Nr. 7, p. 1975 as well as 2008, 67th edition, Vol. 7, § 1684, Rd.-Nr. 9, p. 1952 refers to the German translation of Warshak’s paper in Zentralblatt für Jugendrecht (ZfJ) 05: 186 – 200.

6. a) A detailed review of the discussion on PAS from the view point of civil law can be found in von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Buch 4 Familienrecht §§ 1684 – 1717 (Elterliche Sorge 3 – Umgangsrecht), Neubearbeitung 2006 von Michael Coester, Thomas Rauscher, Ludwig Salgo, Sellier – de Gruyter-Verlag, Berlin, Randnummer 37 – 39, Seite 55 – 60. (Worth reading here also Randnummer 16 a and b with reference to decisions of the European Court on Human Rights against Germany for violation of Article 8 of the convention e. g. Elsholz, Sommerfeld, Sahin, Haase and Görgülü).

b) An important comment on PAS by D. Büte can also be found in: Gerhardt, P./von Heintschel-Heinegg, B. & Klein, M., Handbuch des Fachanwalts Familienrecht, 6th edition, 2008, 4., Rd.-Nr. 595 – 599, p. 446 – 447, Luchterhand-Verlag, Munich.

7. The topics “Parental Alienation Syndrome“, “Patterns of Behavior and Personality Structure of Alienating Parents“ and “Problems of child psychiatric attestations in visitation- and custody con¬flicts” are dealt with by W. Andritzky in: Deutsches Ärzteblatt, 100 (2) 2003, p. 81 – 82, in: Psychotherapie in Psychiatrie, Psychotherapeutischer Medizin und klinischer Psychologie 7 (2) 2002, p. 166 – 182 and in: Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 52 (10) 2003, p. 794 – 811. See also in english language The International Handbook of Parental Alienation Syndrome. Conceptual, Clinical and Legal Considerations (eds. R. A. Gardner, S. R. Sauber, D. Lorandos), C. C. Thomas Publ., Springfield, Ill., 2006, p. 195 – 208.

8. The psychological consequences of PAS-induction for manipulated, alienated children of divorce and for mothers and fathers affected by alienation and rupture of contacts are considered by v. Boch-Galhau, W. & Kodjoe, U. (2006): “Psychologicial consequences of PAS indoctrination for adult children of divorce and the effects of alienation on parents”, in: Gardner, R. A., Sauber, S. R. & Lorandos, D. (eds.) International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, C. C. Thomas, Springfield, Il., p. 310 – 322.

9. The handbook Kindesmisshandlung und Vernachlässigung (Child Abuse and Neglect) by Deegener, G. and Körner, W., (Eds.) Hogrefe, Göttingen, 2005, refers on pages 684 f. and 694 to the “Parental Alienation Syndrome”as a particular kind of psychological violence against children in the context of custody and visitation conflicts, which we consider worth mentioning here.

10. We would like to draw attention to: Katona, E. (2007). Parental Alienation Syndrome – Der Verlust des eigenen Kindes durch Trennung und Scheidung. Eine Studie über den Verlauf des Kontaktabbruchs zum eige¬nen Kind und der daraus resultierenden Auswirkungen. Unpublished diploma thesis at the Psychologische Institut der Universität Freiburg i. Br. (http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6203)

The psychologist Esther Katona analyzed in her extensive work (2007) the experiences of fathers and mothers separated from their children. 80 % of the participants in this study had not seen their children for at least one year, 20% even not for more than 7 years. The psychologist was surprised by the extent of their health, psychological and social impairments. The quality of life was graded by 64% of the participants as mediocre or poor. Unsatisfied with their psychological condition were 53 %. The physical condition was seen by 45 % as „severely impaired“. More than 2/3 suffered from chronic fatigue, insomnia, as well as neck -and back pain. 67 % showed clinically relevant symptoms of depression. In addition to the effects on health the rupture of contacts to the children also had significant effects on their social life. Many of the fathers and mothers separated from their children reacted with social withdrawal, lack of motivation, and other symptoms of depression. Some experienced the rupture of contacts as ,,worse than the death of a child“

11. We would also like to mention the studies by Baker (2005 and 2007) about long-term effects of parent-child alienation and of Baker & Darnall (2006) about alienation strategies:

a) Baker, A. J. L. (2005). The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. American Journal of Family Therapy, 33: 289 – 302. In this study 38 adults participated who as children were affected by parental alienation. Seven key effects were found: Low self esteem – depression – drug/alcohol abuse – lack of trust – alienation from their own children -divorce – others.

b) Baker, A. J. L. & Darnall, D. (2006). Behaviors and Strategies Employed in Parental Alienation: A Survey of Parental Experiences, Journal of Divorce & Remarriage. 45 (1/2): 97 – 123.

c) Baker, A. J. L. (2007). Adult Children of Parental Alienation Syndrome – Breaking the Ties that Bind. W. W. Norton & Company, New York, London. This book is based upon on detailed questioning of 40 now adult children affected by PAS. Their experience is analyzed in the context of clinical and child developmental theories (A review, in German, of this work can be found at http://www.vaeterfuerkinder.de/Baker.htm)

In addition to these:

 • Baker, Amy J. L. (2005). The cult of parenthood: A qualitative study of parental alienation. Cultic Studies Review 4(1):np. (Comparison of indoctrination in sect systems and in cases of PAS)
 • Baker, A. J.L. (2010). Parental alienation: A special case of parental rejection. Parental Acceptance, 4(3), 4-5.
 • Baker, A. J. L. (in press). Resisting the pressure to choose between parents: A school-based program. Cultic Studies Journal.
 • Baker, A. J. L. & BenAmi, N. (in press). To turn a child against a parent is to turn a child against himself. To appear in Journal of Divorce and Remarriage .
 • Baker, A. J. L. & Chambers, J. (2011). Adult recall of childhood exposure to parental conflict: Unpacking the black box of parental alienation. Journal of Divorce and Remarriage, 52(1), 55-76.
 • BenAmi, N. & Baker, A.J.L. (in press). The long-term correlates of childhood exposure to parental alienation on adult self-sufficiency and well-being. American Journal of Family Therapy.

12. a) The Belgian journals Divorce et Séparation no 3, 2005, La Revue d’Action Juridique et Sociale, no 222, 2002 : p. 31 – 35 and no 237, 2004 : p. 11 – 17, and Acta Psychiatrica Belgica, no 108/4, 2008: pp. 25 – 36, as well as the French journals Actualité Juridique famille, no 11,2004 : p. 397 – 399, Synapse, Journal de Psychiatrie et Système Nerveux Central, no 188, 2002, p. 23 – 34 and no 227, 2006: p. 11 – 18 and Revue Internationale de Psychosociologie Vol. XIII, no 30, 2007, p. 89 – 111 deal extensively with the topics of „Aliénation Parentale“ and „Syndrome d’Aliénation Parentale“ (SAP).

b)La Gazette du Palais (note de J. Pannier, Avocat à la Cour de Paris) 18 – 20 nov. 127 (322 – 324) 2007, p. 11 – 15 reports a significant decision of the Tribunal de Grande Instance de Toulon (JAF) RG no 04/00694 of June 4th, 2007, in which the Syndrome d’Aliénation Paren¬tale is dis¬cussed in detail. Compare also La Revue d’Action Juridique et Sociale, no 270, 2007, p. 58 – 62.

c) In France, a medical dissertation (thèse de doctorat de médecine) has been presented on 22 oct. 2008 by B. Goudard, at the Faculty of Medicine, Lyon-Nord, University Claude Bernard Lyon 1, with the issue Syndrome d’Aliénation Parentale, (this work can be downloaded from: http://www.acalpa.org/pdf/sapthese.pdf).

d) Conferences on l’aliénation parentale were held on May 20-21, 2011 in Clermont-Ferrand, on June 17, 2011 in Grasse and on June 24, 2011 in Grenoble. (For further information see www.acalpa.org)

13. In the october-issue of the American Journal of Family Therapy 36 (5) 2008: 349 – 366 an important article by the American clinical and forensic psychiatrist W. Bernet, M. D. “Parental Alienation Disorder and DSM-5” has been published. (See: http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713722633~db=all) This text is similar to a proposal submitted by Prof. Bernet and a group of clinical and forensic psychiatrists and psychologists to the Disorders in Childhood and Adolescence Work Group of the American Psychiatric Association for the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5).

14. An article by Deirdre C. Rand titled “Parental Alienation Critics and the Politics of Science” was published in the American Journal of Family Therapy, 39: 48 – 71, 2011. This article looks into claims mainly put forward by two groups of critics of parental alienation syndrome and parental alienation. The issues discussed include the following: the role of the alienated parent, structural interventions such as custody changes, the relationship between PAS and accusations of sexual abuse, and the controversy over the use of the word “syndrome”.

15. a) In Spain, the Co-ordination Council of Forensic Psychologists attached to the General Council of the Official College of Spanish Psychologists (Coordinadora de Psicologia Juridica del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España) published a declaration on 18 of june 2008, in which the advisability of PAS analysis in psychological expertises for family court proceedings and thus concomitant fields finds wide support. Accordingly, researchers and psychologists largely agree in considering PAS a cognitive, emotional and behavioral disorder of a child that requires corresponding scientific and professional attention. It goes without saying that in the diagnosis any form of abuse and neglect in the child`s care must be completely precluded.
(The Spanish text “Consideraciones en torno a la Pertinencia del Síndrome de Alienación parental en la evaluación psicológica” is to be found on http://www.infocop.es/view_article.asp?id=1942&cat=9.)

Further Spanish literature and information about PAS in Spain is also available at the Web pages: www.jmaguilar.com, www.asunte.blogspot.com; http://amnistia-infantil.org/sap.htm; www.separaciones-divorcios.com; Some Spanish PAS-titles can also be found at www.beideeltern.de/paslit.php.

b) On 14 of june 2007 an important judgement concerning PAS/SAP was taken in Manresa/Spain See: Sentencia pionera sobre el síndrome de alienación parental, Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Manresa, de 14 de junio de 2007, (No. 567/06). (http://www.separaciones-divorcios.com/noticias/index.php?id=31) Custody was withdrawn from a mother and transferred to the father, for having, out of hatred, programmed her 8 year old daughter against the father. For the subsequent 6 months she and the maternal family at large were prohibited from contacting the daughter. Until transfer of residence to the father the child was to live temporarily with the paternal grandparents.

c) We would like to draw attention to an international conference on the subject of “Sindrome de Alienacion Parental y Custodia Compartida“, which was held from June 10 to 13, 2009 in Leon (Spain). A second international conference on the same subject took place from May 27 to 29, 2010 in Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, and a third from March 24 to 26, 2011 in Zaragoza. (See www.congresointernacionalsap.org/index.html)

16. We would like to draw attention to the book by E. Schmidt & A. Mees, “Vergiss, dass es Dein Vater ist! Ehemals entfremdete Kinder im Gespräch”, Books on Demand GmbH, Mainz 2006. In this book four children of separation at the current ages of 15, 20, 28 and 34 tell in interviews, how they experienced the separation of their parents and the loss of their father. They describe their experiences with youth welfare authorities and the courts and also report on the re-encounter with their father. These reports once again confirm: Children need both parents, regardless of whether the parents remain together or not.

17. Professionals, as well as affected parents, frequently report to us that the self-help book (in german language) by Gabriele ten Hövel, “Liebe Mama, böser Papa – Eltern-Kind-Entfremdung nach Trennung und Scheidung –Das PAS-Syndrom” (Kösel, Munich, 2003) is found to be very helpful.

18. A concise description of the Parental Alienation Syndrome by the American psychologist and attorney, D. Lorandos, PhD., JD., (www.psychlaw.net) co-editor of the International Handbook of Parental Alienation Syndrome can be seen online at:
http://www.falsely-accused.net/clientvideos/clientWMV/Parental%20Alienation%20cases.wmv

19. An excellent report on parental alienation and parental alienation syndrome was broadcast on Canadian television. An online version is available. “W5 investigates: Children on the frontlines of divorce”, “W5: Poisoned Minds, part one” and “W5: Poisoned Minds, part two”.  Among the persons appearing in this film is Pamela Richardson who describes her extremely tragic case in which her child, having been alienated by the father, eventually jumped from a bridge and died at the age of 16. (She has also written a book about it: Pamela Richardson (2006), “A kidnapped mind: A mother’s heartbreaking memoir of parental alienation. Toronto: Dundurm.) http://www.ctv.ca/servlet/ArticleNews/story/CTVNews/20091106/w5_divorce_091107/20091107?hub=Canada

20. The documentary on the topic of child abduction and alienation, “Victims of Another War –The Aftermath of Parental Alienation”, with interviews of three adult victims is suitable as an educational film for divorce related professions. A description of this film can be found in Summers, C. C. & Summers, D.M. (2006): “Parentectomy in the crossfire”, American Journal of Family Therapy, 34 (3): 243 -261, DVD, 30 min. Orders: www.victimsofanotherwar.com .

21. For the further training of family judges on the topic of PAS with its three degrees of severity the Superior Court of Maricopa County, Phoenix, AZ (M. K. Jeanes) created in 2003 the documentary “Children of Divorce –A View from the Bench” (DVD, 42 min.). A description of this film can also be found in the above article by Summers & Summers (2006).

22. a) The film “Family Ties and Knots: Children of Divorce“ is suitable for facilitating the contact between non-custodial parents and their children. The film can be used for making parents aware of the harmful effects of alienating behavior. Orders: http://www.familysupportcenter.com/tiesandknots/videos.html (16 min., DVD, also online as video stream and for download).

b) The film “Family Ties and Knots: Parents on the See-saw“ can be helpful for parents who try to engage in constructive discussions, in order to promote a positive contact of the child with both parents and for conveying a feeling of continuity and stability between the two parental households. A psychologist informs on visiting models and schedules which are suitable for the various age groups. Orders: http://www.familysupportcenter.com/tiesandknots/videos.html (25 min., DVD, also online as preview and for download).

23. On July 20th 2006 the European Court on Human Rights at Strasbourg came to a sensational decision in the family conflict case of Koudelka vs. Czech Republic (App.-No. 1633/05), regarding a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. In paragraphs 35, 39 and 62 the term “Syndrome d’Aliénation Parentale” is used explicitly, which amounts to a legal recognition of the PAS phenomenon by this high supranational court.

The decision (in French) can be found at the web site of the ECHR ( http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/ List of recent judgements – Search – select French as language – enter application number). A press release in English can be found at the this web-site by entering the name or case number into the search field. A detailed commentary, with a partial translation from the French into German, which we recommend, can be found at www.vaeterfuerkinder.de/Koudelka_Teil.htm.

24. On January 18, 2007, the European Court on Human Rights at Strasbourg issued in the family law case Zavřel vs. Czech Republic (no. 14044/05) a further decision regarding violation of article 8 of the European Human Rights Convention. Also this decision, in §§ 16, 24, 28, 45 and 52, refers in detail to the “Syndrome d’Aliénation Parentale“, as diagnosed by psychological experts, with detailed substantiation especially in §§ 48, 50, 52 and 53. The decision can be found in French on the web site of the ECHR, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Case-Law/HUDOC/HUDOC+database/. A press release in English can be found at this web-site by entering the name or case number into the search field.

25. On August 26, 2010, Brazil’s then President Lula signed a “Parental Alienation” law (LAW 12318). This law penalizes alienating behavior by divorced or separated parents. A German translation can be found at: http://www.vaeterfuerkinder.de; the original text of the law in Brazilian Portuguese is published at: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12318.htm).

26. A form of interdisciplinary cooperation, practiced successfully since 1993 in the court district of Cochem, Rheinland-Pfalz, and known meanwhile in Germany as “Cochem Practice” (see www.ak-cochem.de ) appears to us as an effective means for preventing the development of PAS and of the social, medical-psychological and economic consequences connected with it. The Cochem methodology, in the sense of “Konfliktlösung durch multiprofessionelle Vernetzung” and of a “Verordnete Kooperation im Familienkonflikt als Prozess der Einstellungsänderung” is described in more detail by T. Füchsle-Voigt, from a psychological point of view (in Familie, Partnerschaft und Recht [FPR] 10 (11) 2004: 600 – 602, and in Divorce et Séparation, 5, 2006: 101 – 109), as well as by family judge J. Rudolph from a juridical point of view (in: “Du bist mein Kind – Die Cochemer Praxis, Wege zu einem menschlicheren Familienrecht”, Berlin, 2007). The Cochem methodology was developed from practical working experience and has its theoretical foundations in the classical social-psychological attitude research and in the well known dissonance theory (L. Festinger). This methodology aims at the reduction of conflicts and the restitution of parental autonomy and responsibility on the basis of the protection of the rights of children, as well as of the parents.

27. In 2008, the internationally distinguished Canadian authors Fidler, B. (psychologist), Bala, N. (legal scholar), Birnbaum, R. (social scientist) & Kavassalis, K. (legal scholar) published a book aimed at professionals involved in divorce cases, with the title “Challenging Issues in Child Custody Disputes – A Guide for Legal and Mental Health Professionals“, Thomson, Carswell, Toronto, Canada. This publication provides a detailed scientific review of the subjects Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome. The controversies surrounding these subjects are presented in objective and clearly understandable terms, with reference to key international literature in the field, and recent interdisciplinary intervention models for cases of severe parental alienation are discussed (on this subject see also item 29 below).
This work also includes a scholarly treatment of important issues, such as residential moves and relocation, domestic violence and sexual abuse allegations in connection with custody disputes, devoting two comprehensive chapters to each of these topics. We thoroughly recommend this book.

28. An international working group of more than 70 psychiatrists, child psychiatrists, psychologists, social workers, legal professionals, practitioners and scholars from 13 countries has developed a proposal for the American Psychiatric Association (APA) and the World Health Organization (WHO) calling for the inclusion of “Parental Alienation Disorder” in the diagnostic systems DSM-5 and ICD-11. This was submitted to the respective scientific committees for consideration in late 2009 (see: Bernet, W. et al.: “Parental Alienation, DSM-5 and ICD 11” in American Journal of Family Therapy, 38 (2): pp. 76 – 187, 2010, http://dx.doi.org/10.1080/01926180903586583). An extended version of this text was published as a book in october 2010: Bernet, W. (2010). Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11. Charles C. Thomas Publis¬her Ltd., Springfield, Illinois, http://www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN13=9780398079444).

29. In January 2010, the highly respected journal Family Court Review (see Family Court Review, Vol. 48, no. 1 (Jan. 2010), see http://www3.interscience.wiley.com/journal/118499535/home) published over 200 pages of works by distinguished scholars and professionals from the US and Canada on the subject of “Alienated Children in Divorce and Separation”, which examine various aspects of the scientific discussion on this subject and present well-established intervention models for cases of severe parental alienation (e.g. by R. A. Warshak [24], [25]; R. A. Warshak & M. R. Otis [26] and by J. Sullivan, P. A. Ward & R. M. Deutsch [27]). These psychological programs, which may also be of interest in other countries, attempt to rebuild the lost relationship to a parent and the lost identity of severely alienated children of divorce, and show that – contrary to popular opinion – it is indeed possible to mitigate parental alienation in high-conflict cases.

30. After roughly a dozen international conferences on Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome in Europe, South and North America and Canada between 2002 and 2011 (to name a few examples: www.pas-konferenz.de, www.cspas.ca, www.congresointernacionalsap.org), the renowned Association of Family and Conciliation Courts (AFCC) in the US devoted its 47th Annual Conference (June 2 to 5, 2010 in Denver, Colorado) entirely to the subject of Parental Alienation with over 80 presentations and workshops. All key aspects and controversies surrounding this subject were covered at the conference and various intervention models presented (see www.afccnet.org).

Sincerely,

Dr. med. W. v. Boch-Galhau
www.drvboch.de
www.pas-konferenz.de

Dipl.-Psych. U. Kodjoe
www.ursula-kodjoe.net

Dr. phil. W. Andritzky
www.andritzky-online.de

Dr. iur. P. Koeppel
www.koeppel-kindschaftsrecht.de

Footnotes:

[1] Warshak, Richard A. (2006). Social science and parental alienation: Examining the disputes and the evidence. In: The International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, Eds. Richard A. Gardner, S. Richard Sauber, and Demosthenes Lorandos, pages 352-71. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas.
[2] Bernet, W. et al.(2010): “Parental Alienation, DSM-5 and ICD 11” in : American Journal of Family Therapy, 38 (2): 76 – 187, http://dx.doi.org/10.1080/01926180903586583
[3] Bernet, W. (2010). Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11. C. C. Thomas, Springfield, Illinois, http://www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN13=9780398079444
[4] Bernet, W. (2008). Parental alienation disorder and DSM-5. American Journal of Family Therapy 36 (5): 349 – 66.
[5] Kelly, Joan B., and Janet R. Johnston (2001). The alienated child: reformulation of parental alienation syndrome. Family Court Review Special Issue: Alienated children in divorce. 39 (3):249 – 66.
[6] Gardner, R. A. (1985). Recent trends in divorce and custody litigation. Academy Forum 29(2):3-7.
[7] Gardner, R. A. (1992) The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals, 1st ed., Creative Therapeutics, Cresskill, NJ,
[8] Gardner, R. A. (1998). The Parental Alienation Syndrome: A Guide for Mental Health and Legal Professionals, Creative Therapeutics, 2nd ed. Cresskill, New Jersey.
[9] Gardner, R. A., Sauber, S. R. & Lorandos, D. (eds., 2006), International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, C.C. Thomas Publisher, Springfield, Ill.
[10] Gardner, R. A. (1998) The Parental Alienation Syndrome (2. Ed.) Creative Therapeutics, Cresskill, NJ, page xx, introduction.
[11] See Warshak, R. A., (2006), Social science and parental alienation: Examining the disputes and the evidence; in: Gardner, R. A., Sauber, S. R. & . Lorandos, D. (eds.), International Handbook of Parental Alienation Syndrome. C.C. Thomas, Springfield, Ill., p. 352 – 371
[12] Bernet, W. (2008). Parental Alienation Disorder and DSM-5, American Journal of Family Therapy 36 (5): 345 – 366.
[13] Siehe Bernet, W. et al. (2010): “Parental Alienation, DSM-5 and ICD 11”, American Journal of Family Therapy, 38 (2): 76 – 187. http://dx.doi.org/10.1080/01926180903586583
[14] Siehe Bernet, W. (2010). Parental Alienation, DSM-5, and ICD-11. Charles C. Thomas Publis¬her Ltd., Springfield, Illinois, http://www.ccthomas.com/details.cfm?P_ISBN13=9780398079444.
[15] von Boch-Galhau, W. & Kodjoe, U. (2006). Psychologicial consequences of PAS indoctrination for adult children of divorce and the effects of alienation on parents in: Gardner, R. A.,Sauber, S. R. & Lorandos, D. (eds.) International Handbook of Parental Alienation Syndrome: Conceptual, Clinical and Legal Considerations, C. C. Thomas Publisher, Springfield, Il., p. 310 – 322.
[16] Kopetski, L., Rand, D. & Rand, R. (2005). The spectrum of Parental Alienation Syndrome, (Part III): The Kopetski Follow-Up Study, American Journal of Forensic Psychology vol. 23 (1): 15 – 43.
[17] Baker, A. J. L. (2005). The Long-Term Effects of Parental Alienation on Adult Children: A Qualitative Research Study. American Journal of Family Therapy, 33: 289 – 302.
[18] Baker, A. J. L. (2007). Adult Children of Parental Alienation Syndrome – Breaking the Ties that Bind. W. W. Norton & Company, New York, London. (A review of this book can be found in german language: http://www.vaeterfuerkinder.de/Baker.htm)
[19] Lampel, A., (1986). Post-divorce therapy with high conflict families. The independent Practitioner, Bulletin of the Division of Psychologists in Independent Practice, Div. 42 of the American Psychological Association. 6 (3): 22 – 26.
[20] Clawar, S. S. & Rivlin, B.V.(1991). Children Held Hostage. Dealing with Programmed and Brainwashed Children. American Bar Associa¬tion, Division of Family Law, Chicago.
[21] Dunne, J. & Hedrick, M., (1994). The Parental Alienation Syndrome: an Analysis of Sixteen Selected Cases. Journal of Divorce and Remarriage. 21 (3/4): 21 – 38.
[22] Gardner, R. A. (2001). Should courts order PAS-children to visit/reside with the alienated parent? A Follow-up Study. American Jour¬nal Forensic Psychology 19 (3): 61 – 106.
[23] Kopetski, L., Rand, D. & Rand, R. (2005). The spectrum of Parental Alienation Syndrome, (Part III): The Kopetski Follow-Up Study, American Journal of Forensic Psychology vol. 23 (1): 15 – 43.
[24] Family Bridges Using insights from social science to reconnect parents and alienated children, pp. 48 – 80.
[25] See also Kelly, J. B.: Commentary on “Family bridges: Using insights from social science to reconnect parents and alienated children” (Warshak, 2010), pp. 81 – 90.
[26] Helping alienated children with family bridges: Practice, research, and the pursuit of “Humbition”, pp. 91 – 97.
[27] Overcoming barriers family camp: A program for high-conflict divorced families where a child is resisting contact with a parent, pp. 116 – 135.

november 1, 2011 at 7:42 pm Plaats een reactie



Contact met het Vader Kennis Centrum (VKC):
Jacob Cabeliaustraat 17
3554 VH Utrecht
T. 030 - 238 3636
secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

‘Jullie papa is helemaal niet lief’ :: Peter van Straaten

Peter van Straaten - Jullie papa is helemaal niet lief - Over ouderverstoting of oudervervreemding door moeders bijscheiding en omgang

Over oudervervreemding of -verstoting bij scheiding en omgang

Geef hier uw email adres op om email attenderingen van nieuwe artikelen te ontvangen.

Voeg je bij 638 andere volgers

Info pagina’s

Alle artikelen

 • 10 mei 2012 - Uitspraak Rechtbank Den Bosch: Uit huis plaatsing vanwege ouderverstotingssyndroom
 • 17 november 2011 - Uitspraak Rechtbank Roermond - Voorbeeld inzet "klemcriterium" en "loyaliteitsconflict" om kinderen tegen hun wil bij zorgvader weg te halen en bij moeder te plaatsen
 • 13 november 2010 - Belgisch wetsvoorstel tegen oudervervreemding en tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht in het strafrecht
 • 26 augustus 2010 - Nieuwe Braziliaanse Wet 12 318 definieert en bestraft oudervervreemding na scheiding als kindermishandeling
 • 2 augustus 2010 - Negen jaar cel voor oudervervreemding
 • 5 maart 2010 - Symposium “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” - Bezoekruimte Het Huis, Brugge, België
 • 26 februari 2010 - Symposium “Van loyaliteitsconflict tot ouderverstoting” - Bezoekruimte Het Huis, Antwerpen, België
 • 10 october 2009 - 'Thuis heerste het grote zwijgen' (Cornald Maas interviewt in de Volkskrant kinderen van gescheiden ouders)
 • 13 augustus 2009 - Uitspraak Gerechtshof Den Bosch - Raad voor Kinderbescherming stelt in rapport mogelijke diagnose ouderverstotingssyndroom of Parental Alienation Syndrome (PAS)
 • 3 december 2008 - Ouderverstotingssyndroom - Parental Alienation Syndrome (The Gregory Mantell Show - Video - delen 1 en 2)
 • 22 october 2008 - Le Syndrome d’Aliénation Parentale (Thése Médecinal à l’Université Claude Bernard-Lyon, Bénédicte Goudard, 2008)
 • 31 juli 2008 - Esma Kaplan - Ouderverstoting in Nederland (Masterthesis, Universiteit van Utrecht, 2008)
 • 13 juni 2007 - Uitspraak Rechtbank Maastricht - Rechter stelt in uitspraak ouderverstoting vast
 • 1 juni 2005 - Syndrome d’aliénation parentale - Diagnostic et prise en charge médico-juridique (Jean-Marc Delfieu, 2005)
 • 8 october 2002 - Verhaltensmuster und Persönlichkeitsstruktur Entfremdender Eltern (Walter Andritzky, 2002)
 • 15 december 1995 - Wolfgang Klenner - Rituale der Umgangsvereitelung bei getrenntlebenden oder geschiedenen Eltern - Eine psychologische Studie zur elterlichen Verantwortung (Duitsland, 1995)
 • 26 december 1994 - John Dunne & Marsha Hedrick – The Parental Alienation Syndrome – Analysis of Sixteen Selected Cases (1994)
 • Sigmund – Echtscheiding is voor kinderen psychologisch erger dan het overlijden van één van hun ouders!

  KA-PAW! Als moeder wil je toch het beste voor je kinderen.

  VKC twittert nu ook

  Categorieën

  november 2011
  M D W D V Z Z
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  

  Blog Stats

  • 93.740 hits